Pravo

 • 125,00 Kn 20,00 Kn

  Zakon o autorskom pravu

 • 125,00 Kn 100,00 Kn

  Kazneni zakon, sudska praksa – informatorovi priručnici

 • 10,00 Kn

  Međunarodna krivičnopravna pomoć sa zbirkom propisa.

 • 32,00 Kn 25,00 Kn

  Kazneni postupak –  upravljanje glavnom raspravom

 • 270,00 Kn 150,00 Kn

  U knjizi su obrađeni instituti upravnog spora komparirani s europskim dosezima u materiji upravnog spora, a obogaćeni praksom Upravnog suda i Ustavnog suda Republike Hrvatske.

 • 24,00 Kn 19,00 Kn

  Normativna djelatnost može se ispitivati s dva međusobno uvjetovana aspekta. Sjedne strane, to je posebna aktivnost koja registrira i izražava određene šire ili uže društvene potrebe propisujući adekvatne načine ponašanja kao condicio sinequa non socijalnog zbivanja. To je djelatnost koja uočava društvene pravilnosti i istodobno im daje obvezatan karakter. U tom smislu dolazi i do preplitanja normativne djelatnosti s drugim društvenim i prirodno-tehnič-kim znanostima. Ona nalazi svoj supstrat u životu, da bi zatim na određeni način djelovala na životne procese.
  S druge strane, normativna se djelatnost javlja kaotzv:nomotehnika (Gesetztechnik, zakonodatelnaja tehnika) u najširem smislu. Postavlja se pitanje ne samo što, nego i kako normirati. Kako izraziti ono što se uređuje propisima. U tom smislu normativna se djelatnost također koristi dostignućima drugih znanosti, kao što su to znanost o jeziku, logika itd. To je bilo, dakako, od manjeg značenja u vrijeme kad su prevladavala nepisana pravila. Međutim, njihovim potiskivanjem pisanim pravilima, što je opća tendencija ne samo unutar država nego i na međunarodnom planu, to pitanje postaje posebno naglašeno.
  Ta dva aspekta normativne djelatnosti zapazio je već Savigny, koji uočava da postoji razlika između nastanka prava i njegove obrade. Razlikovanje razrađuje dalje Ihering i ukazuje na tzv. pravnu tehniku. Te ideje prihvaćaju i drugi, kao Geny, Stammler, Demogue i razvijaju ih dalje.

 • 300,00 Kn 240,00 Kn

  Međunarodno privatno pravo (dalje: mpp) uređuje, uglavnom, pravilima o određivanju mjerodavnog prava, privatnopravne situacije s međunarodnim obilježjem, dok međunarodno procesno pravo sadržava, što se tiče navedenih situacija ako se rješavaju sudskim ili arbitražnim putem, pravila o sudskoj nadležnosti, sudskom postupku te priznanju i ovrsi sudskih i arbitražnih odluka. Sustav mpp i međunarodnog procesnog prava utvrđuje se autonomnim nacionalnim propisima i međunarodnim konvencijama

 • 50,00 Kn 40,00 Kn

  Ova zbirka osnovnih propisa iz područja prostornog uređenja namijenjena je prvenstveno lakšem snalaženju svim korisnicima prostora koji namjeravaju provoditi zahvate u prostoru, ali i subjektima koji obavljaju stručne i upravne poslove prostornog uređenja kao i druge poslove koji su u vezi s prostornim uređenjem.
  Zbirka uz redakcijski pročišćeni tekst Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine”, br. 30/94, 68/98 i 35/99 – Uredba) sadrži i objašnjenja pojedinih odredbi zakona te pravnu praksu nastalu tijekom primjene tog zakona. Pravna praksa obuhvaća mišljenja i tumačenja Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja te drugih ministarstava (oznaka u zagradi: “kl…”), upravnu drugostupanjsku praksu navedenog Ministarstva (oznaka u zagradi: “kl. UP/I…”) i sudsku praksu Upravnog suda Republike Hrvatske (USRH). Zbirka također sadrži podzakonske propise donijete temeljem Zakona o prostornom uređenju i ranije važećeg Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora (“Narodne novine”, br. 54/80,16/86, 18/89, 34/91, 61/91 i 59/93), koji se primjenjuju do donošenja odgovarajućih propisa na temelju Zakona o prostornom uređenju.

 • 245,00 Kn 120,00 Kn

  IZ PREDGOVORA
  Pred Vama je redakcijski pročišćeni tekst Zakona o kaznenom postupku koji je od usvajanja i stupanja na snagu doživio više promjena. Zbog opsega posljednjih izmjena i dopuna ovog Zakona u praksi je uočena potreba da i prije izrade takvog teksta od strane Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog Sabora, kojemu je to stavljeno u ovlast samim tekstom cl. 193. ovoga Zakona, ovakav tekst bude izrađen i ranije.
  Namjera autora bila je ponuditi redakcijski pročišćeni tekst Zakona s opsežnim stvarnim kazalom, koji bi uključivao sve dosadašnje izmjene Zakona o kaznenom postupku koji je od stupanja na snagu 1. siječnja 1998. godine ispravljen, dopunjen te, konačno, izmijenjen i dopunjen. Sam tekst Zakona je aktualni tekst, a bilješke sadrže ono što je mijenjano, tj. raniji zakonski tekst koji je promijenjen, s naznakom kada je to učinjeno. Ovakvim pregledom omogućen je lakši uvid u pojedine institute – kako su se oni razvijali i dograđivali u turbulentno vrijeme tranzicije kroz koje prolazi Republika Hrvatska.
  Kao razlozi za ovako opsežnu izmjenu i dopunu Zakona o kaznenom postupku prikazani su osnovni naglasci Obrazloženja prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku, onako kako su prezentirani Hrvatskom Saboru.

 • 88,00 Kn 70,00 Kn

  Obradila je više od 900 različitih odluka Vrhovnoga suda i županijskih sudova, zabilježenih u sudskim evidencijama ili objavljenih u stručnim publikacijama. Knjiga sadržava i sva relevantna pravna shvaćanja Opće sjednice i Sjednice Kaznenog odjela Vrhovnoga suda RH, donesena tijekom 15 godina, kao i brojne vlastite odluke koje je autorica donijela u svojoj 25-godišnjoj karijeri suca krivičara.

 • 300,00 Kn 150,00 Kn

  Zemljišnoknjižno pravo

 • 300,00 Kn 150,00 Kn

  Ova se knjiga bavi stvarnopravnim uređenjem, a namijenjena je u prvom redustudentima kao udžbenik za taj dio Građanskoga prava. Trebala bi im omogućitispoznaju stvarnog prava na onoj razini koja je nužna svakom pravniku. U njoj seprikazuje sadržaj pravnih instituta našeg suvremenog stvarnog prava, a ujedno se iupozorava na njihov doktrinarni temelj i socijalnu svrhu, kao i na srodnost s insti-tutima nekih drugih pravnih poredaka kontinentalnoeuropskog pravnog kruga.

 • 80,00 Kn 40,00 Kn

  Posebna podgrana prava je i službeničko pravo kojim se utvrđuju prava i opće dužnosti javnih službenika. U Republici Hrvatskoj je, po autoru ovog udžbenika, vrlo razvijena normativna regulacija službeničkog statusa. Kako od 1948. godine ne postoji u Hrvatskoj djelo koje bi se sustavno i cjelovito bavilo ovom problematikom, autor se poduhvatio zadaće da šire izloži važeće službeničko pravo kao i da prikaže teorijska stajališta i zakonodavna rješenja drugih zemalja.

 • 160,00 Kn 96,00 Kn

  Kazneno postupno pravo

   

DOSTAVA U ROKU 5 DANA

Besplatna dostava iznad 300 Kn

NAJVEĆI IZBOR KNJIGA

UPITI 042 207 151

X